Canvas Gidsen (Dutch)Canvas GidsenBeheerders Gids InstellingenHoe stel ik gegevens in voor een account?

Hoe stel ik gegevens in voor een account?

Voor jou als een beheerder bevat het tabblad Accountinstellingen (Account Settings) meerdere instellingen die je kunt beheren en wijzigen in je Canvas-account.

Niet alle instellingen en opties zijn beschikbaar voor beheerders van subaccounts. Voor hen gelden de volgende beperkingen:

  • Beheerders van subaccounts kunnen de volgende opties en en beperkingsinstellingen voor accounts niet beheren: Standaardtijdzone (Default Time Zone), Zelfinschrijving toestaan (Allow Self-Enrollment), Aanmeldingslabel (Login Label), Trusted HTTP Referrers, Laat cursusleiders de namen van hun cursussen niet wijzigen (Don't let teachers rename their courses), Cursisten kunnen ervoor kiezen om uitslagen per e-mail te ontvangen (Students can opt-in to receiving scores in email notifications) en Het weergeven van toetsvragen door cursisten na de einddatum van de cursus beperken (Restrict students from viewing quiz questions after course end date).
  • Beheerders van subaccounts kunnen alleen Equella, Turnitin, Analytics en Gebruikersavatars inschakelen.
  • Beheerders van subaccounts kunnen standaard geen links voor het Help-dialoogvenster aanpassen.
  • Beheerders van subaccounts kunnen standaard geen webservices inschakelen.
  • Beheerders van subaccounts kunnen standaard niet kiezen wie er nieuwe cursussen kunnen maken.
  • Beheerders van subaccounts kunnen geen persoonlijke voornaamwoorden inschakelen binnen een subaccount.

Opmerkingen: 

  • Niet alle instellingen en opties zijn beschikbaar voor subaccounts.
  • In deze les komen de instellingen aan de orde die je voor je gehele account kunt beheren. Er zijn mogelijk andere integraties beschikbaar met de hulp van je Customer Success Manager. Ga naar de les over Canvas-integraties voor een volledig overzicht van integraties die in Canvas beschikbaar zijn.

Account openen

Account openen

Klik op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik op de link Instellingen (Settings) in Accountnavigatie.

Instellingen weergeven

Accountinstellingen wordt standaard geopend met het tabblad Instellingen. Hier kun je alle gegevens bekijken die voor jou in je account beschikbaar zijn.

Accountinstellingen bekijken

In de sectie Accountinstellingen (Account Settings) kun je instellingen voor het gehele account opgeven, zoals accountnaam [1], standaardtaal [2], standaard tijzone [3] en zelfinschrijving [4].

Je kunt ook vertrowede URL's op hoofdaccountniveau opgeven [5]. Met deze optie kunnen accounts aangepaste aanmeldingspagina's hosten op verschillende domeinen, maar toch hun eigen verificatietoken behouden.

Je kunt een standaardweergave voor het Dashboard instellen met de vervolgkeuzelijst Standaardweergave voor dashboard (Default View for Dashboard) [6]. De standaardopties zijn Recente activiteit (Recent Activity), Lijstweergave (List View) en Kaartweergave (Card View). Standaard wordt de Kaartweergave ingesteld. Als je een standaardweergave instelt, geldt deze voor alle nieuwe accountgebruikers. Nadat een gebruiker een andere weergave heeft geselecteerd, is de standaardinstelling niet meer van toepassing. Als je de geselecteerde standaardweergave wilt instellen voor alle gebruikers in het account, schakel je het selectievakje Bestaande dashboardvoorkeuren van alle gebruikers overschrijven (Overwrite all users’ existing default dashboard preferences) in [7]. Nieuwe gebruikers kunnen echter hun Dashboardweergave op elk gewenst moment wijzigen in het menu Dashboardopties.

Onderhoudsvenster bekijken

Onderhoudsvenster bekijken

De Standaardtijdzone-instellingen tonen ook de onderhoudsvensters voor je account. Je kunt verwachten dat alle onderhoud voor je account zal plaatsvinden tijdens je onderhoudsvenster, tenzij noodonderhoud is vereist. Hoewel de vensters elk twee uur lang zijn, is je verwachte uitvaltijd meestal niet meer dan een paar minuten. Het is ook mogelijk dat er geen onderhoud nodig is tijdens je geplande onderhoudsvensters.

Je kunt de regelmaat waarmee je onderhoudsvensters plaatsvinden [1] en ook de specifieke datum en tijd van het volgende onderhoudsvenster [2] bekijken.

Beperkingsinstellingen bekijken

Beperkingsinstellingen bekijken

Je kunt ook beperkingsinstellingen voor het gehele account beheren.

Als je niet wilt dat docenten de naam van hun cursussen kunnen wijzigen, klik je op het selectievakje Laat docenten de namen van hun cursussen niet wijzigen (Don't let teachers rename their courses) [1].

Als je niet wilt dat cursusleiders de beschikbaarheidsdatums van cursussen kunnen wijzigen, klik je op het selectievakje Laat docenten de beschikbaarheidsdatums van cursussen niet wijzigen (Don't let teachers modify course availability dates) [2]. Dit selectievakje wordt niet weergegeven in de pagina Accountinstelling voor subaccounts.

Je kunt ervoor zorgen dat cursisten uitslagen ontvangen als onderdeel van beoordelingsmeldingen door op het selectievakje Cursisten kunnen ervoor kiezen om uitslagen per e-mail te ontvangen (Students can opt-in to receiving scores in email notifications) te klikken [3]. Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt op de pagina Voorkeuren meldingen van de gebruiker een selectievakje weergegeven in de sectie Beoordeling cursusactiviteiten (Course Activities Grading). Als je deze optie inschakelt, maar later weer uitschakelt, wordt het selectievakje van de pagina Voorkeuren meldingen verwijderd en krijgt niemand die zich daarvoor heeft aangemeld geen uitslagen meer in beoordelingsmeldingen.

Als je cursisten geen toetsvragen meer wilt laten bekijken nadat hun cursus is beëindigd, klik je op het selectievakje Het weergeven van toetsvragen door cursisten na de einddatum van de cursus beperken (Restrict students from viewing quiz questions after course end date) [4].

Je kunt ervoor kiezen de toegang van cursisten te beperken zodat ze een cursus niet kunnen bekijken vóór de startdatum van die cursus [5].

Als je ervoor kiest om cursisten te beperken in toegang tot de cursussen vóór de startdatum, kun je cursisten ook beperken om toekomstige cursussen in hun inschrijvingslijst [6] te bekijken.

Je kunt er ook voor kiezen de toegang van cursisten te beperken zodat ze een cursus niet kunnen bekijken na de einddatum van die cursus [7].

Je kunt ook in alle cursussen opmerkingen over aankondigingen uitschakelen [8].

Schakel het selectievakje Laat cursisten cursusinhoud downloaden en deze offline bekijken (Allow students to download course content and view offline) in [9] om ervoor te zorgen dat cursisten de cursusinhoud van alle cursussen kunnen downloaden en de inhoud offline kunnen bekijken. Je kunt ook cursisten de cursusinhoud van specifieke cursussen laten downloaden en de inhoud offline laten bekijken door het functievoorbeeld voor e-Pub exporteren in te schakelen voor de cursus.

Je kunt eisen dat de copyright- en licentie-informatie voor de bestanden wordt verschaft voordat deze worden gepubliceerd [10].

Je kunt ook in de Rich Content Editor Canvas media-uploads uitschakelen [11].

Slack API Key bekijken

Slack API Key bekijken

Als je het functievoorbeeld Slack-meldingen hebt ingeschakeld, kun je een Slack API Key in Accountinstellingen toevoegen. De Slack API Key wordt gegenereerd door een app die gemaakt is met gebruik van de Slack API. Om een nieuwe Slack API Key toe te voegen, typ je de Bot User OAuth toegangstoken die gekopieerd is van Slack in het veld Nieuwe Slack API Key (New Slack Api Key).

Meer informatie over een Slack-app voor je organisatie maken.

Opmerking: Voor het maken van een Slack-app en het genereren van een toegangstoken is het nodig dat je ook een gebruiker met beheerdersrol in Slack bent.

Persoonlijke voornaamwoorden bekijken

Persoonlijke voornaamwoorden bekijken

In de sectie Persoonlijke voornaamwoorden kun je de opties voor de persoonlijke voornaamwoorden in je account inschakelen en aanpassen. Indien ingeschakeld kunnen gebruikers een voornaamwoord selecteren om weer te geven na hun gebruikersnaam in diverse gebieden in Canvas.

Toets-IP-adresfilters bekijken

Toets-IP-adresfilters bekijken

Met het Toets-IP-adresfilter kan een beheerder een vooraf gedefinieerde lijst met IP-adressen of adresbereiken maken, zodat cursusleiders gemakkelijker een geldige instelling kunnen selecteren tijdens het maken van een toets. Omdat een organisatie dit vaak gebruikt om tests te beperken tot een interne testafdeling, is het raadzaam een beschrijvende naam te gebruiken die je filter aan die locatie koppelt.

Filters kunnen bestaan uit een door komma's gescheiden adreslijst of uit een adres gevolgd door een masker (bijvoorbeeld 192.168.217.1/24 of 192.168.217.1/255.255.255.0). Bekijk de IP Filtering in Canvas PDF voor meer informatie over deze maskers.

Functies bekijken

Functies bekijken

In de sectie Functie (Features) kun je specifieke ingebouwde Canvas-functionaliteit in- of uitschakelen.

Om ervoor te zorgen dat subaccounts de Theme Editor kunnen gebruiken, schakel je het selectievakje Laat subaccounts de Theme Editor gebruiken om hun eigen huisstijl aan te passen (Let sub-accounts use the Theme Editor to customize their own branding) in [1].

Om ervoor te zorgen dat gebruikers zich via hun e-mailadres bij een cursus kunnen inschrijven zonder dat ze al een Canvas-gebruiikersaccount hebben, schakel je het selectievakje Open registratie (Open Registration) in [2].

Om ervoor te zorgen dat gebruikers hun naam kunnen bewerken als onderdeel van de instellingen voor hun gebruikersaccount, schakel je het selectievakje Gebruikers kunnen hun naam bewerken (Users can edit their name) in [3].

Om ervoor te zorgen dat gebruikers het door de organisatie toegevoegde e-mailadres in hun gebruikersaccount kunnen verwijderen en een persoonlijk e-mailadres kunnen gebruiken,  schakel je het selectievakje Gebruikers kunnen een aan hen toegewezen e-mailadres verwijderen (Users can delete their institution-assigned email address) in [4]. Als deze functie is ingeschakeld, kun je ook overwegen niet door de organisatie gegenereerde e-mailmeldingen in te schakelen.

Toon het selectievakje voor het e-mailadres van de zender voor gebruikerinteractie Meldingen (Notifications) [5].

Om een doorzoekbare lijst van cursussen in het hoofdaccount te tonen wanneer de instelling voor openbare cursusindex is ingeschakeld, schakel je het selectievakje Toon een doorzoekbare lijst van cursussen in dit hoofdaccount met de "Deze cursus aan de openbare cursusindex toevoegen" vlag ingeschakeld (Show a searchable list of courses in this root account with the "Include this course in the public course index" flag enabled) in [6].

Om ervoor te zorgen dat gebruikers inhoud kunnen integreren met Equella, schakel je het selectievakje Equella in [7].

Schakel het selectievakje Analytics in om analytics voor je account in te schakelen [8].

Om ervoor te zorgen dat gebruikers een profielfoto naar hun gebruikersaccount kunnen uploaden, schakel je het selectievakje Avatars gebruiker (User Avatars) in [9]. Wanneer deze functie is ingeschakeld, kun je voor alle gebruikers profielfoto's beheren. Deze functie staat los van de functie Profielen, die door een Customer Success Manager moet worden ingeschakeld.

Wanneer het selectievakje Gebruikersavatars is ingeschakeld, is standaard ook het selectievakje Gravatar inschakelen (Enable Gravatar) ingeschakeld [10].  Een Gravatar is een algemeen herkenbare avatar die gekoppeld is aan een gebruiker op elke website die Gravatars ondersteunt. Wanneer Gravatars zijn ingeschakeld in een account, kunnen gebruikers hun eigen Gravatar importeren bij het selecteren van een profielfoto op hun pagina voor gebruikersinstellingen. Gravatars zijn gekoppeld aan het e-mailadres van de Gravatar van de gebruiker. Wanneer Gravatars zijn uitgeschakeld, wordt het tabblad Van Gravatar niet als optie weergegeven in het venster Profielfoto selecteren.

Instellingen voor SIS-cijferexport bekijken

Instellingen voor SIS-cijferexport bekijken

Als je je account hebt geïntegreerd met een SIS (Student Information System), kun je – afhankelijk van de configuratie van je organisatie – SIS-inleveringen configureren voor je gehele account [1] of instellingen voor SIS-integratie beheren [2].

Als accountbeheerder kun je het Help-menu aanpassen dat in Canvas voor alle gebruikers wordt weergegeven. Je kunt ook aangepaste help-links voor je organisatie toevoegen en deze weergeven voor alle of specifieke gebruikersrollen.

Vergelijkbaarheidsdetectieplatform bekijken

De sectie Vergelijkbaarheidsdetectieplatform (Similarity Detection Platform) wordt voor alle accounts weergegeven en wordt gebruikt voor integraties met plagiaat-LTI tools.

Als voor je account minimaal één plagiaat-LTI-tool is geïnstalleerd, wordt alle inhoud die je opneemt in het tekstveld Vergelijkbaarheidstoezegging (Similarity Pledge) weergegeven aan cursisten [1]. Bij vergelijkbaarheidstoezeggingen moeten cursisten een selectievakje inschakelen om aan te geven dat ze akkoord gaan met de toezeggingsinformatie, waarbij ze doorgaans worden gevraagd te bevestigen dat het geleverde werk van henzelf is en dat alle bronnen op de juiste wijze zijn aangehaald.

Je kunt ook de standaard voor de originaliteitsscore voor het gehele account instellen in de vervolgkeuzelijst Cursisten kunnen de originaliteitsscore zien (Students can see originality score) [2]. Je kunt instellen dat het rapport onmiddellijk wordt gegenereerd na inlevering van een opdracht, na beoordeling van een opdracht, na de inleverdatum van een opdracht, of dat het rapport nooit wordt gegenereerd. De standaardinstelling van het account is niet vereist en kan op elk ander niveau worden gewijzigd. Subaccounts kunnen een andere standaard instellen dan het account en individuele opdrachten binnen een cursus kunnen ook hun eigen originaliteitsvoorkeuren instellen.

Cursussjabloon bekijken

Cursussjabloon bekijken

Als een cursus is ingesteld als een cursussjabloon, kun je het sjabloon selecteren om te gebruiken voor alle nieuwe cursussen in je account of subaccount.

Webservices bekijken

Webservices bekijken

In de sectie Ingeschakelde webservices (Enabled Web Services) kun je integraties van derden inschakelen. Deze integraties kunnen worden gebruikt om de functionaliteit van het Canvas-profiel van een gebruiker uit te breiden. Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld zijn Twitter-account verbindt met zijn Canvas-gebruikersprofiel, kan Canvas die gebruiker privé-Twitter-berichten sturen over nieuwe opdrachten, toetsen, berichten, enzovoort. Dat kan allemaal worden geconfigureerd in de Meldingsvoorkeuren van de gebruiker.

Opmerking: Als je de Google Apps LTI inschakelt voor je gehele organisatie, hoef je Google Drive niet voor je cursisten in te schakelen.

Bekijken wie nieuwe cursussen kan maken

Bekijken wie nieuwe cursussen kan maken

Je kunt kiezen wie nieuwe cursussen binnen je account kan maken, zoals docenten, cursisten en/of gebruikers zonder inschrijvingen.

Met deze instelling kunnen de geselecteerde gebruikers nieuwe cursussjablonen maken door te klikken op de knop Een nieuwe cursus maken (Create a New Course) in het Dashboard en de knop Deze cursus kopiëren (Copy this Course) in Cursusinstellingen.

Cursussen die vanuit het Dashboard zijn gemaakt, worden toegevoegd aan het subaccount voor handmatig gemaakte cursussen.

Gekopieerde cursussen worden toegevoegd aan hetzelfde subaccount als de cursus die is gekopieerd.

Instellingen bijwerken

Instellingen bijwerken

Klik op de knop Instellingen bijwerken (Update settings).